Bezplatne radíme kupujúcim

V súčasnosti v SR neexistuje mechanizmus, ktorý by pomohol vytriediť výrobcov a predajcov kvalitných okien od  tých menej kvalitných. Nariadením EK a zákonom SR určené vyhlasovanie parametrov a označovanie CE nebolo a ani nebude kritériom kvality v najširšom slova zmysle. Spotrebitelia sa obracajú na aj na našu spoločnosť so žiadosťami o pomoc pri riešení nedostatkov najmä vo vyhotovení, ktoré zistili až po zabudovaní okna alebo dverí do stavby. Často identifikujeme možné príčiny vád podľa zaslaných fotografií. Pokiaľ je zo strany sťažovateľov záujem, vykonáme za úhradu aj odborné posúdenie vyhotovenia výrobku prípadne sprostredkujeme znalecký posudok.

V SR platia normy, v ktorých sú uvedené požiadavky na okná z hľadiska kvality materiálu, technologického opracovania alebo povrchovej úpravy, ale bežne sa nestretávame, žeby výrobca alebo predajca sa k dodržaniu týchto kvalitatívnych požiadaviek v zmluve zaväzoval! Dokonca niektorí predajcovia odmietajú akúkoľvek zmluvu s kupujúcim spísať. Nakoľko tlak na kvalitu vyhotovenia okien a dverí nevie urobiť štát a ani rôzne certifikačné postupy nezávislých certifikačných orgánov, je na spotrebiteľoch, aby vyvinuli zvýšený tlak na výrobcov a predajcov, aby došlo k očakávanej selekcii.

Preto odporúčania kupujúcim sú nasledovné:

1. Kupujte okná a dvere na základe vzoriek. Výrobca alebo predajca, ktorý nemá vlastnú vzorkovňu, kde by mohol ukázať výrobok, o ktorý má spotrebiteľ záujem, je podozrivý! Vzorka je záväzkom predajcu, že aj dodaný výrobok bude vyhotovený tak, ako bol predstavený spotrebiteľovi vo vzorkovni.

2. Trvajte, aby na výrobok a jeho montáž bola predajcom vyhotovená zmluva, v ktorej sú uvedené odvolávky na technické normy, ktoré má výrobok spĺňať a vzorku, ktorú predstavil spotrebiteľovi vo svojej vzorkovni. Odvolávky v zmluve majú byť nielen na harmonizovanú EN, podľa ktorej má vyhotovené vyhlásenie o parametroch a označenie CE, ale aj na národné (dobrovoľné) normy, v ktorých je uvedená prevažná časť kvalitatívnych požiadaviek na výrobok. Pomôže to úspešne zavŕšiť prípadnú reklamáciu a odstránenie vád!

3. Dokumentujte! Foťte si výrobok pred montážou a počas montáže vrátane obalov použitých pomocných materiálov, pomôže to dodatočne identifikovať možné príčiny vád na hotovom výrobku. Ak Vám aj montážnik strhne nálepku z izolačného skla, na ktorej je uvedený opis jeho vyhotovenia, nedovoľte mu ju odhodiť alebo odniesť, ale starostlivo ju uschovajte spolu so záručnými podmienkami, kúpnou zmluvou a preberacím protokolom.

4. Svoje skúsenosti publikujte na sociálnych sieťach. Pomôžete tým ostatným!

vzorkovňa (schowroom) spoločnosti ALUPLAST s.r.o

vzorkovňa (schowroom) spoločnosti MINTAL, s.r.o.