Teplota, pri ktorej je vzduch nasýtený vodnou parou. Pri dosiahnutí tejto teploty na zasklení dochádza ku kondenzácii vodnej pary na povrchu.

Rosný bod je teplota, pri ktorej je vzduch plne nasýtený vodnými parami (dosiahne relatívnej vlhkosti 100 %). Ak teplota klesne pod tento bod, dôjde ku kondenzácii vodných pár .

Čím je vyššia relatívna vlhkosť vzduchu, tým vyššia je aj jeho teplota rosného bodu. Pre štandardné návrhové podmienky 20 ° C a 50 % vnútornej relatívnej vlhkosti je teplota rosného bodu 9,3 ° C.

Ku kondenzácii vodných pár dochádza do tej doby, než sa relatívna vlhkosť vzduchu zníži (čím sa zároveň zníži teplota rosného bodu).

Riziko vzniku kondenzátu, popr. rastu plesní závisí na vnútornej povrchovej teplote konštrukciou. Najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcií sa hodnotí v ustálenom stave za nemenných okrajových podmienok bez vplyvu prúdenia vzduchu. Najnižšia vnútorná povrchová teplota musí byť preukázaná výpočtom so zohľadnením materiálov, z ktorých je vyhotovená okolitá konštrukcia (ostenie, parapet a nadpražie). Za definovaných podmienok a po prepočte na normové okrajové podmienky je možné ju overiť meraním in situ.

Vnútorná povrchová teplota nie je mandátovou vlastnosťou a teda sa neuvádza vo vyhlásení parametrov a v CE označení. Jej význam narastá po zabudovaní okna (dverí) do stavby. STN 73 0540-2 stanovuje, že výplne otvorov sa posudzujú v zabudovanom stave vrátane vplyvu okolitej konštrukcie. Teplota na vnútornom povrchu sa určí podľa STN EN ISO 10211.  Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu < 50 % musia mať na každom mieste povrchovú teplotu thetasi,w, v °C, nad teplotou rosného bodu thetadp

 

späť na menu!