PONUKA PRE BRATISLAVU A OKOLIE

Zistenia hrúbky tabúľ skla a pozí­cie ní­zkoemisného povlaku v izolačnom skle

obr6

Mali ste v zime pocit sálania chladného vzduchu z plôch izolačného zasklenia? Ak áno, je táto ponuka práve pre Vás. 

Pri posledných posúdeniach tepelnoizolačných vlastností okien sme zistili vo viacerých prípadoch nedodržanie vzdialenosti medzi tabuľami skiel (skladby izolačných skiel) alebo absenciu nízkoemisného povlaku ovplyvňujúce najmä tepelnoizolačné vlastnosti otvorových výplní. Tento nedostatok sa vyskytuje najmä na veľkoplošných zaskleniach, oknách s pevným zasklením alebo zdvižno-posuvných dverách vyrobených malými výrobcami izolačného skla. Ponúkame Vám zistenia skladby izolačného skla vrátane pozície nízkoemisného povlaku. Toto zistenie je pre Vás bezplatné, pokiaľ bývate v Bratislave a blízkom okolí a pokiaľ budú namerané hodnoty v súlade s hodnotami deklarovanými výrobcom. V prípade zistenia závažných rozdielov oproti tomu čo Vám predajca deklaroval v kúpno-predajnej zmluve alebo čo bolo vytlačené na etikete výrobku, zaplatíte celkom 10 € vrátane DPH za meranie jednej otvorovej výplne (okno, pevné zasklenie, posuvné dvere). O výsledku merania dostanete protokol s nameranými hodnotami a daňový doklad na preplatenie, ktorý si spolu s požiadavkou (reklamáciou) na výmenu izolačného skla uplatníte u svojho predajcu otvorovej výplne.
Pokiaľ máte záujem o túto pre Vás za uvedených podmienok bezplatnú službu, kontaktujte nás na našom e-maile: mobilab@mobilab.sk s uvedením presnej adresy, požadovaného počtu meraní otvorových výplní a času vhodného na vykonanie merania.
.