Anamnéza:

Pocit sálania chladu od izolačných skiel vo vykurovacom období alebo prehrievanie skla v lete sú predzvesťou poruchy zasklenia. Dôsledky sa často prejavujú vo zvýšených nákladoch užívateľov na vykurovanie v zime alebo chladenie v lete.

Výber vhodných okenných konštrukcií do stavby z pohľadu tepelnoizolačných vlastností, popri iných opatreniach, sú prioritnými úlohami z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy. Na tepelnoizolačných vlastnostiach okien sa podieľa izolačné sklo, nepriesvitné časti rámy, tesnenia a kovania. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za jednotku času  jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu mezi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia dielca. Je nutné rozlišovať súčiniteľ prechodu izolačného skla (Ug), nepriesvitnej časti (krídlo a rám okna) označené Uf a celého okna označený Uw. Každý z uvedených súčiniteľov je možné stanoviť meraním alebo výpočtom. Výpočtové hodnoty sú spracované aj do tabuliek, z ktorých je možné jednoduchým spôsobom pri známom súčiniteľovi prechodu tepla izolačného skla (Ug) a nepriesvitnej časti okna, rámu a krídla (Uf) zistiť súčiniteľ prechodu celého okna (Uw). Toto sa deje pri návrhu okna. Realita je často iná. Príčinou môže byť zmena rovnobežnosti tabúľ skla alebo naplnenie medziskleného priestoru inertným plynom. Navyše tu môže pristupovať zmena prievzdušnosti okna, ktorá síce sa nezapočítava do celkovej hodnoty tepelného odporu okennej konštrukcie, ale významne ovplyvňuje pohodu bývania.

Na preukázanie vlastností priehľadných izolačných skiel zisťujeme nedeštruktívne:

a) skladbu a rovnobežnosť tabúľ izolačného skla (hrúbka skla a medzisklenej medzery);

b) pozíciu nízkoemisného povlaku (pokovenej vrstvy) na izolačnom skle;

c) kvalitatívne posúdenie tvrdeného skla (pokiaľ sa vyskytuje);

d) nedeštruktívne zistenie obsahu inertného plynu (Ar, Kr) v izolačných dvoj- trojsklách v %, vrátane lepených skiel;

Zistenia vykonávame pomocou kalibrovaných prenosných skúšobných zariadení a meradiel.

Následne na objednávku môžeme výpočítať súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla (okna) na základe prv uvedených meraní a  z deklarovaných údajov.

V ponuke máme aj stanovenie súčiniteľa prechodu tepla nepriehľadného izolačného skla meraním v laboratóriu pomocou chladiaceho boxu.

Zistenie skutočnej skladby zabudovaného izolačného skla je obligatórnou podmienkou identifikovania kvality izolačného skla. Toto zistenie je dominujúce pri možných únikoch plynovej náplne z dutín izolačného skla. Je porebné rozlišovať zistenia nenaplnenia niektorej dutiny izolačného skla a únik plynovej náplne. Nenaplnenie dutiny izolačného skla plynom je porušenie dodacích podmienok a zvyčajne nie je sprevádzané zúžením medzisklanej dutiny. Únik plynovej náplne z medziskleného priestoru je sprevádzaný zúžením dutiny, čo má podstatný vlyv na zhoršení súčiniteľa prechodu tepla a akustických vlastností zasklenia. Z pohľadu kontroly dodržania projektu je dôležitá identifikácia pozície lepeného skla v izolačných sklách s predpísaným vrstveným (laminovaným) sklom.

Na potvrdenie stability výroby izolačných skiel alebo správneho výberu dodávateľa ponúkame výrobcom izolačných skiel alebo výrobcom okien a závesných stien špcializovaný technický dozor s označením výrobkov ochrannou známkou

Súčasťou zistení je aj predikcia životnosti zabudovaného izolačného skla.

Súvisiace články:

Zistenie Ug – in situ
Požiadavky na spojenie hrán zasklievacích systémov
Viac ako tetina okien s nedostatkami
Argón z kvalitných izolačných skiel neuniká!
Prečo (zabudované) izolačné sklá praskajú?
V byte mám zimu aj keď radiátory idú naplno!
Prečo merať argón?
Aké chyby sa pripúšťajú u skiel?
Ako zistiť či ste dostali to izolačné sklo, za ktoré ste zaplatili?
Okenné prekvapenia na účet užívateľa
Na čo má nárok kupujúci okna alebo dverí?
Už môžeme identifikovať aj štvorsklá!
Premieňame pocity na normové zistenia!
Čo predikujú zarosené okná?
Ako sa má uistiť výrobca okien o kvalite izolačného skla?
Poznatky z technického dozoru na stavbách
Vrátime sa k hliníkovým a nerezovým rámikom?