Užívateľ je spoluzodpovedný za stav vnútorného prostredia, najmä ak hodnoty relatívnej vlhkosti prekračujú dlhodobo 50 %.

Podozreniu o nekvalite okna alebo zabudovania do stavby najmä pri výskyte kondenzácie vodnej pary (rosenia) na okne alebo murive malo by predchádzať zistenie užívateľských podmienok v byte v zimnom období a ich prepočet na normové hodnoty. Prostredie na posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je definované teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu v závislosti od odporúčania návrhovej normy (kategórie budovy a účelu vnútorného priestoru). Minimálna doba merania je stanovená na jeden týždeň. Na každú obytnú miestnosť sa určí minimálne jedno meradlo teploty a vlhkosti. Kvalitu vnútorného prostredia a výmenu vzduchu v obytných miestnostiach overujejeme aj meraním CO2 v ovzduší. Namerané výsledky sa štatisticky spracujú a vypočíta sa horná a dolná hranica intervalu na hladine významnosti 95%. Pred štatistickým spracovaním sa prepočítajú hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu na normovú teplotu 20 °C.

Súvisiace články

Kondenzácia vodnej pary a diagnostika okenných konštrukcií
Overujeme príčiny rosenia okien
Čo predikujú zarosené okná?