Kvalita zabudovania okna do stavby sa podieľa minimálne 50% podielom na kvalite zabudovaného okna.

Stanovujeme kvalitu zabudovania otvorovej výplne stavby nedeštruktívne meraním kritických povrchových teplôt zabudovaného stavebného dielca a zistenie tepelných mostov vo vykurovacom období. Meranie povrchových teplôt uskutočňujeme dotykovými teplomermi a termovíznou kamerou.

Súčasťou môže byť zistenie tepelného odporu zabudovaného nepriehľadného stavebného dielca alebo nepriehľadnej steny priľahlej stavebnej konštrukcie vo vykurovacom období pomocou merania povrchových teplôt a tepelného toku.

Základom určenia vhodnosti muriva, v ktorom má byť alebo už je zabudovaná okenná konštrukcia vychádza z predpokladu, že zabudovanie okennej konštrukcie bude/ je v súlade so zásadami opísanými v STN 73 3134. Podľa publikovanej informácie, osadenie okennej konštrukcie z hľadiska vnútorných povrchových teplôt vyhovuje pre stanovený rozsah súčiniteľa prechodu tepla rámu okna rámových konštrukcií iba vtedy, ak má murivo (obvodová stena) tepelný odpor R ≥ 1,0 m2.K/W. Preto pred každým posudzovaním kvality zabudovania okna sa odporúča zistiť či tepelný odpor muriva, v ktorom je okno osadené vyhovuje tejto požiadavke.

Tepelný odpor muriva je možné stanoviť výpočtom a meraním. Pri výpočte sa postupuje podľa STN 73 0540. Pri neznámej skladbe muriva sa odporúča tepelný odpor zistiť meraním pomocou merania povrchových teplôt a tepelného toku.

Lokalizáciu tepelných mostov na pripojovacej škáre okna vykonávame pomocou termovízneho merania. Vzhľadom k väčšej tepelnej zotrvačnosti na pripojovacej škáre okna meranie teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu by malo prebiehať v dlhšom časovom období. Dĺžka meraného obdobia by mala dokumentovať časové priebehy rešpektujúce vykurovací režim cez deň a v noci, správanie užívateľa, najmä vetranie. Dôležité je dokumentovať relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu. Tá kolíše a mení sa spolu s teplotou vnútorného vzduchu a je ovplyvňovaná aj užívateľom. Často sú produkcie vodnej pary v interiéri budov veľmi časovo premenlivé. Užívateľ je spoluzodpovedný za stav vnútorného prostredia, najmä ak hodnoty relatívnej vlhkosti prekračujú dlhodobo 50 %. Meranie teploty vnútorného  a vonkajšieho vzduchu, povrchovej teploty pripojovacej škáry sa uskutoční pri meraní na zabudovaných oknách v celkom iných podmienkach ako sa uvažuje pri navrhovaní a dimenzovaní. Preto kľúčovým faktorom je transformácia nameraných hodnôt „in situ“ na hodnoty výpočtové v STN 73 0540-2.

Toto meranie by malo predchádzať každému výroku o kvalite zabudovania okna. Na základe predbežnej obhliadky navrhneme postup a cenu skúšok.

Pokiaľ zistíme termovíznym meraním podozrenie na prienik vzduchu pripojovacími škárami okna ponúkame meranie prievzdušnosti okna prekrytím funkčných a zasklievacích škár okna.

V prípade podozrenia na nekvalitu zabudovania alebo nedostatočných akustických vlastností vieme Vám ponúknuť informatívne posúdenie akustických vlastností zabudovaných okien pomocou digitálnych hlukomerov.

Prienik vody cez zabudované okno je nežiaducim stavom. Na dôkaz odstránenia závady ponúkame skúšku vodotesnosť zabudovanej okennej výplne alebo závesnej steny za podtlaku.