Kvalita zabudovania okna do stavby sa podieľa minimálne 50% podielom na kvalite zabudovaného okna.

Stanovujeme kvalitu zabudovania otvorovej výplne stavby nedeštruktívne meraním kritických povrchových teplôt zabudovaného stavebného dielca a zistením tepelných mostov vo vykurovacom období. Kedykoľvek stanovením profilu prievzdušnosti pripojovacej škáry.

Súčasťou môže byť zistenie tepelného odporu zabudovaného nepriehľadného stavebného dielca alebo nepriehľadnej steny priľahlej stavebnej konštrukcie vo vykurovacom období pomocou merania povrchových teplôt a tepelného toku.

Základom určenia vhodnosti muriva, v ktorom má byť alebo už je zabudovaná okenná konštrukcia vychádza z predpokladu, že zabudovanie okennej konštrukcie bude/ je v súlade so zásadami opísanými v STN 73 3134. Podľa publikovanej informácie, osadenie okennej konštrukcie z hľadiska vnútorných povrchových teplôt vyhovuje pre stanovený rozsah súčiniteľa prechodu tepla rámu okna rámových konštrukcií iba vtedy, ak má murivo (obvodová stena) tepelný odpor R ≥ 1,0 m2.K/W. Preto pred každým posudzovaním kvality zabudovania okna sa odporúča zistiť či tepelný odpor muriva, v ktorom je okno osadené vyhovuje tejto požiadavke.

Tepelný odpor muriva je možné stanoviť výpočtom a meraním. Pri výpočte sa postupuje podľa STN 73 0540. Pri neznámej skladbe muriva sa odporúča tepelný odpor zistiť meraním pomocou merania povrchových teplôt a tepelného toku.

Lokalizáciu tepelných mostov na pripojovacej škáre okna vykonávame pomocou termovízneho merania. Vzhľadom k väčšej tepelnej zotrvačnosti na pripojovacej škáre okna meranie teploty vnútorného a vonkajšieho vzduchu by malo prebiehať v dlhšom časovom období. Dĺžka meraného obdobia by mala dokumentovať časové priebehy rešpektujúce vykurovací režim cez deň a v noci, správanie užívateľa, najmä vetranie. Dôležité je dokumentovať relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu. Tá kolíše a mení sa spolu s teplotou vnútorného vzduchu a je ovplyvňovaná aj užívateľom. Často sú produkcie vodnej pary v interiéri budov veľmi časovo premenlivé. Užívateľ je spoluzodpovedný za stav vnútorného prostredia, najmä ak hodnoty relatívnej vlhkosti prekračujú dlhodobo 50 %. Meranie teploty vnútorného  a vonkajšieho vzduchu, povrchovej teploty pripojovacej škáry sa uskutoční pri meraní na zabudovaných oknách v celkom iných podmienkach ako sa uvažuje pri navrhovaní a dimenzovaní. Preto kľúčovým faktorom je transformácia nameraných hodnôt „in situ“ na hodnoty výpočtové v STN 73 0540-2.

Toto meranie by malo predchádzať každému výroku o kvalite zabudovania okna. Na základe predbežnej obhliadky navrhneme postup a cenu skúšok.

Pokiaľ zistíme termovíznym meraním podozrenie na prienik vzduchu pripojovacími škárami okna ponúkame meranie so stanovením profilu prievzdušnosti pripojovacej škáry, na základe ktorého je možné lokalizovať defekty zabudovania okien aj mimo vykurovacieho obdobia.

V prípade podozrenia na nekvalitu zabudovania alebo nedostatočných akustických vlastností vieme Vám ponúknuť informatívne posúdenie akustických vlastností zabudovaných okien pomocou digitálnych hlukomerov,  ako aj lokalizovať defekty meraním akustického profilu škáry pomocou ultrazvukového vysielača.

Prienik vody cez zabudované okno je nežiaducim stavom. Na dôkaz odstránenia závady ponúkame skúšku vodotesnosť zabudovanej okennej výplne alebo závesnej steny.  Ako jedna z mála spoločností na trhu máme prepracovaný systém overovania vodotesnosti okien a závesných stien so simuláciou tlaku vetra podtlakom.

Ponúkame technický dozor  zabudovania otvorových konštrukcií stavieb s potvrdením kvality meraním.

Súvisiace články

Vlastnosti otvorových konštrukcií – po zabudovaní do stavby
Rady kupujúcim pri výbere okna a jeho montáži
Prečo je potrebné skúšať vodotesnosť pred odovzdaním stavby?
Najčastejšie chyby pri montáži okien
Kedy je kupujúci zodpovedný za kvalitu okna?
Prečo je potrebné PU penu vlhčiť?
Poznatky z technického dozoru na stavbách