Ide sa o výrobok zvyčajne skompletizovaný až na stavbe, skladajúci sa z predvyrobených častí. Za závesnú stenu (ľahký obvodový plášť) je považovaná montovaná fasádna konštrukcia zvislá, alebo so sklonom do ± 15 ° od vertikály. Výrobok sa posudzuje podľa STN EN 13830. Podľa tejto harmonizovanej výrobkovej normy sa posudzujú výrobky bez požiarnej odolnosti aj s požiarnou odolnosťou.

1. Stĺpkovopriečkové systémy

Nazývané aj rastrové, sa skladajú z predvyrobených zvislých a vodorovných prvkov nesúcich priehľadné alebo plné výplne.

2 Modulové systémy

Nazývané tiež elementové alebo blokové fasády. Skladajú sa z vopred vyrobených fasádnych dielcov obvykle na výšku jedného podlažia, ktoré sa vešajú na nosný skelet.

3 . Sklenené terčovej fasády

Jedná sa o fasádne plášte tvorené tabuľami skla (jednoduchého alebo izolačného skla) upevnené na nosnú konštrukciu systémom bodových úchytov. Tabule skla môžu byť upevnené kovovými terčami v otvoroch tabúľ, alebo nosičoch skla v škárach medzi tabuľami

 

 

späť na menu!