podľa STN 73 3134 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie čl. 5.3.1 Vzduchotesnosť“ resp. STN EN 1026 modif. „Okná a dvere. Prievzdušnosť. Skúšobná metóda“

Prievzdušnosť styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa budovy

V porovnaní s penetráciou vody má infiltrácia vzduchu skôr vedľajší význam. Len vo výnimočných prípadoch vyvoláva následné poruchy napr. keď prienik vzduchu zvnútra smerom von spôsobuje kondenzovanie vodnej pary. Otvorené škáry medzi okenným krídlom a rámom spôsobujú prievan a energetické straty. Pokiaľ je okno správne „okované“, možnosť rektifikácie vo všetkých troch smeroch pri moderných systémoch kovania umožňuje takéto škáry za normálnych okolností bez problémov zase uzavrieť.

Skúška prievzdušnosti sa realizuje priamo na stavbe, na zabudovanej okennej konštrukcií. Princíp je podobný skúške BlowerDoor testu len pri skúške prievzdušnosti sa na rozdiel BlowerDoor testu používajú výkonnejšie ventilátory dosahujúce tlak (podtlak) 300 Pa resp. 600 Pa tak, aby bolo možné simulovať podmienky skúšky, ako sa skúša okno (dvere) pri počiatočnej skúške. Skúške môže byť podrobené celé okno vrátane pripojovacej škáry alebo len pripojovacia škára. K dispozícii sú zaslepovacie drevené panely uchytávané na zárubeň dverí pre vyššie tlaky (600 Pa). Pokiaľ z protokolu o počiatočnej skúške vyplýva, že okno bolo skúšané tlakom do 300 Pa (prievzdušnosť triedy 2) je možné použiť zhodné zaslepenie dverového otvoru ako pri skúške BlowerDoor testom, ktoré je taktiež k dispozícii. Pôsobenie tlaku (podtlaku) vzduchu je možné aplikovať z interiéru alebo exteriéru miestnosti. Veľkosť tlaku (podtlaku) je meraná digitálnym tlakomerom. Veľkosť tlaku (podtlaku) je limitovaná veľkosťou skúšanej plochy okennej konštrukcie. Ventilátory sú doplnené meracím potrubím dĺžky 6d s čepelovými meracími sondami značky DEBIMO. Meracie čepele sú dvoch veľkostí, pre rôzne veľké vyústenia ventilátorov. Na meranie miestnych netesností je k dispozícii anemometer TESTO 425 s termickou sondou. Prírastok množstva vzduchu cez ventilátor alebo tlaku vzduchu je aplikovaný prostredníctvom zmeny otáčok ventilátorov. Ku zmene otáčok ventilátorov je k dispozícii moderný menič kmitočtov. Miesta prieniku vzduchu je možné demonštrovať okrem anemometra s termickou sondou aj vizuálne vyvíjačom umelej hmly.