podľa STN EN 13051 „Závesné steny. Vodotesnosť. Skúška na mieste“

Vodotesnosť závesných stien vrátane okien in situ

Penetrácia vody do interiéru cez otváracie okno je jednoznačnou chybou výrobku. Iné už je, ak okno je zabudované v stavbe alebo je účasťou presklenej konštrukcie. Tu môžu pristupovať  ďalšie vplyvy závislé od použitých materiálov a technológie pri montáži. Na okne sa za normálnych okolností musia utesniť tri škáry: škára medzi zasklením a krídlom (detail zasklenia), škára medzi krídlom a okenným rámom (okenná drážka) a škára medzi okenným rámom a hrubou stavbou (pripojovacia škára). Za prvé dve škáry zodpovedá výrobca okien a utesňujú sa obvykle na základe princípu odvodňovacej (dekompresnej) dutiny. Pri odvodňovacej dutine sa tesnenie vkladá zvnútra konštrukcie. Dutina sa z vonkajšej strany utesní čo najlepšie, utesnenie ale nie je stopercentné. Tesnenie nachádzajúce sa vnútri zabráni malému množstvu preniknutej vody v ďalšom postupe. Voda sa zhromaždí pred tesnením a odvedie sa odvodňovacími otvormi zase von.

Pokiaľ sa nedá určiť jednoznačne príčina a miesto prieniku vody do interiéru použije sa skúška vodotesnosti priamo na stavbe. Zariadenie pozostáva z vonkajšej postrekovej rampy, na ktorej sú umiestnené trysky s tvarom vodného prúdu plného kúžela. Počet trysiek sa volí podľa tlaku vody v systéme, aby na povrch 1 bm dopadalo cca 5 litrov za minútu pri stanovenom maximálnom rozpätí trysiek. V prípade nízkeho tlaku vody  systéme sa musí použiť vodné čerpadlo. Tlak a množstvo vody sú počas skúšky merané. Postrekovaciu rampu je možné na sklenený povrch pripevniť prísavkami alebo rampu voľne posúvať po fasáde pomocou koliesok, ktoré nahradia prísavky. Podľa výšky budovy je prítok vody zo strechy alebo z prízemia. Skúška vodotesnosti je v prípade nutnosti rozšírená o možnosť aplikácie tlaku vzduchu podľa prílohy B STN EN 13051 pomocou ventilátora. Pôsobenie tlaku (podtlaku) vzduchu je aplikované z interiéru. Veľkosť podtlaku je limitovaná veľkosťou skúšanej plochy (alt. okennej konštrukcie). Bežne sa dosahuje podtlak 750 Pa ale aj 1200 Pa. Najjednoduchšie riešenie je v prípade okien, kde otvor je možné utesniť opretím konštrukcie vzduchotesnej komory o ostenie. V prípade presklených okenných konštrukcií je na vytvorenie vzduchotesnej komory z interiéru nutné vyrábať často zložité stolárske konštrukcie.