Ako so styrodurom na okná?

V rámci poradenskej a expertíznej činnosti sa neustále stretávame so snahou projektantov predpisovať olepenie celého ostenia, nadpražia a parapetu okna styrodurom. Touto problematikou sme sa zaoberali už pred troma rokmi v časopise OKNOviny a publikácii uvedenej v literatúre. Nakoľko časopis zanikol a autori uvedení v literatúre už na túto tému nepublikujú, potrebujeme aj touto cestou vzdelávať širokú odbornú verejnosť o dôsledkoch nesprávnych návrhov a realizácií.

Je potrebné si zopakovať čo sa od pripojovacej škáry okna očakáva. Pripojovacia škára musí byť z vnútornej strany okna vzduchotesná a paronepriepustná a z vonkajšej strany odolná voči hnanému dážďu a paropriepustná. Pri výbere tesniacich materiálov pre pripojovaciu škáru musia byť dodržané fyzikálne požiadavky. Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd) jednotlivých tesniacich materiálov musí klesať smerom z interiéru do exteriéru pripojovacej škáry. Tesniaci systém musí zabezpečiť  fungovanie pripojovacej škáry v zimnom období v celej oblasti tepelnej pohody vnútorného prostredia podľa STN 73 0540-3. Odporúčaná hodnota pre ekvivalentnú difúznu hrúbku: sd  (interiér) je ≥ 7 [m] a sd  (exteriér) ≤ 0,5 [m], ale nie menej ako pomer 3:1.

Styrodurom použitým v okolí okna znefunkčníme paronepripustnú fóliu v pripojovacej škáre okna!

V posledných rokoch sa značnej obľube teší olepovanie ostení, parapetu a nadpražia styrodurom, ktorým murári „riešia“ nerovnosti týchto povrchov alebo zmenšenie pripojovacej škáry okna napríklad pri nepresných formách na výrobu betónových stien. Čo sa stane keď styrodurom olepíme okno?  Možno zlepšíme trocha tepelnoizolačné vlastnosti a povrchové teploty na rámoch okien, ale čo je najdôležitejšie zhoršíme alebo úplne zrušíme paronepriepustnosť škáry.  Pri použití styroduru už nie je tmel alebo interiérová fólia prekážkou difúzii vodnej pary z interiéru do exteriéru, ale aj tepelno a zvukoizolačnej vrstvy, ktorou je najčastejšie PUR – pena. Difúziou vodnej pary do tejto izolačnej vrstvy ju znefunkčníme. Ekvivalentná difúzna hrúbka styroduru sd hrúbky 2 cm je približne rovná 2-4 [m], takže vodná para má okolo použitej paronepriepustnej fólie voľný priebeh do vnútra pripojovacej škáry. Potom, aj keď sme výpočtom preukázali zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, v praxi ich zhoršíme.

Príklad: Polystyrénová doska s hrúbkou 4 cm má hodnotu sd cca 50 x 0,04 m = 2 m. Styrodur XPS cca 4 (m). Paronepriepustná fólia Illbruck illmond Trio má napríklad paronepriepustnosť sd 15 (m) a vyššie uvedená polystyrénová doska alebo styrodur len 2 (m) resp. 4 (m).  Takže ak bude fólia nalepená na polystyrénovej doske vodná para pôjde ľahšou cestou tj cez túto dosku!

 

Styrodur sa stáva vlhkostným mostom prístupu vodnej pary do izolačnej vrstvy pripojovacej škáry okna. Môže nastať situácia, že napriek použitiu paronepriepustných fólií nám budú ostenia naďalej plesnivieť, aj pri správnom kúrení a vetraní. Ďalším problémom môže byť kvalita nalepenia styroduru na ostenie. Často medzi styrodurom a murivom nedostatočným nalepením vznikne škára, čím sa pripojovacia škára stáva paropriepustnou a vzduchopriepustnou v rozpore s STN 73 3134 a STN 73 0540-2. Osobitným problémom je kotvenie okna cez styrodur.

Aké je riešenie?

Použitie styroduru na ostenia a nadpražia okien sa odporúča len s riešením podložiek a kotiev priamo na podkladovú nosnú konštrukciu a styrodur prerušiť paronepriepustnou fóliou!.

Vylúčiť styrodur z ostení, nadpražia a parapetu? Nemusí sa! Riešenie ponúka publikácia Chmúrny a kol. 2018. Princíp spočíva v tom, že aj keď stavebník nalepil (dobre) styrodur na ostenie, odstráni sa len časť styroduru pod rámom okna a v mieste kde je prilepená interiérová fólia na murivo a ukotvené okno. V žiadnom prípade nesmie styrodur „prebiehať“ neprerušene pod oknom z interiéru do exteriéru. Škára pod oknom sa vypení a pokiaľ je väčšia ako 2 cm, na niekoľko krát, aby PU- pena dostatočne vytvrdla. Po ukotvení, vypenení  a nalepení interiérovej paronepriepustnej fólie až na murovaný podklad sa fólie a kotvy môžu opäť prekryť styrodurom. Pri väčších škárach je nutné použiť zodpovedajúce kotvy. Pracovný postup je opísaný v predmetnej publikácii.

obr.1: Odporúčané riešenie ostenia s veľkou pripojovacou škárou a s použitím styroduru

Legenda k obrázku 1:
1 – paronepriepustná interiérová fólia;
2 – paropriepustná exteriérová fólia;
3 – PU pena hrúbky (40 až 60) mm, vrstvená na 2x;
4 – styrodur.

obr.2: Odporúčané riešenie parapetu  s veľkou pripojovacou škárou a s použitím styroduru

Legenda k obrázku 1:
1 – paronepriepustná interiérová fólia;
2 – podkladový profil s vloženou tepelnou izoláciou
3 – hydroizolačná fólia;
4 – PU pena hrúbky (30 až 40) mm;
5 – vodotesná exteriérová predstlačená (komprimovaná) páska;
6 – betónový poter;
7 – vonkajší parapet.

 

Je potrebné si uvedomiť, že podľa harmonizovanej normy EN 14351-1 má zodpovednosť za montáž okna jeho výrobca (pozri STN EN 14351-1+A2 kap. 6). A pokiaľ montáž nevykoná, má povinnosť vypracovať montážny návod. A tu je priestor na využitie prv opísaných poznatkov.

Literatúra:

  • STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, SÚTN 2012 platná so Zmenou 1: 2016
  • STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budov. Požiadavky a skúšanie, SÚTN, 2014
  • Chmúrny, I. – Puškár, A. – Panáček, P.: Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna, SLOVENERGOokno, o.z. www.slovenergookno.sk, Bratislava 2018, ISBN 978-80-972797-7-6