Sme certifikované laboratórium

Spoločnosť MOBILab, s.r.o. je od septembra 2019 certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015. V roku 2022 naša spoločnosť obhajila platnosť certifikátu aj najbližšie roky, do roku 2025. Čo to znamená v našej činnosti?
Certifikácia je postup, ktorým tretia strana poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, postup alebo služba sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Ide o nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel vzťahujúcich sa na činnosť certifikačných orgánov) zhody (určených znakov a vlastností jednoznačne definovaného výrobku, systému, služby alebo osoby) s požiadavkami deklarovanými v príslušných predpisoch a oficiálne uznanie a potvrdenie tejto zhody.
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=24