, ,

AKO NA KVALITU OKIEN?

aj v rámci platenej konzultácie

Vývoj nezastavíš! Dnes sa mnohí vlastníci plastových okien zabudovaných pred pätnástimi alebo dvadsiatimi rokmi zamýšľajú nad ich výmenou. Vedie ich k tomu okrem straty pôvodne deklarovaných vlastností aj skutočnosť, že zvýšené požiadavky na okná viedli k vývoju nových pred ešte dvadsiatimi rokmi často neexistujúcimi materiálmi a konštrukciami. Okrem týchto skutočností sú to často chyby spôsobené  nedostatočnou znalosťou princípov na zabudovanie okien a dverí zhrnutými v roku 2010 do normy STN 73 3134 a pokynov výrobcu tesniaceho materiálu, alebo ich nerešpektovaním [1].

Dôsledky:
– nepovolený pohyb rámu okna v ostení z dôvodu nesprávneho kotvenia;
– vznik nežiaduceho kondenzátu vodnej pary na profiloch alebo zasklení v dôsledku nedostatočného alebo nesprávneho utesnenia pripojovacej škáry;
– vznik plesní na ostení z dôvodu (tepelných mostov)  nerešpektovania dôsledkov nesprávnej skladby materiálov, veľkosti pripojovacej škáry okna alebo montáže okna (podložky);
– zlé zatváranie krídiel okna z dôvodu „sadania“ okna nesprávnym použitím dištančných a nosných podložiek pri montáži okna.

Tu už nepomôže bežná údržba výmenou tesnení alebo premazaním kovania. Náklady na tieto úkony sú zbytočne vynaložené peniaze.

Ak dospejete na základe uvedených vád k výmene okien, je potrebné si vybrať skúsenú montážnu skupinu. Na rozdiel od kvality okien je kvalita montáže len jedna. Popri výbere okna by mal obstarávateľ vybrať aj spôsobilú montážnu firmu. Dnes by už mali montovať skupiny, ktoré vlastnia na montáž licenciu, nájdete ich pod https://www.tsus.sk/data/licencie_otvor.php

Pokiaľ nie ste rozhodnutí, môžeme Vám na základe platenej konzultácie vo Vašom byte identifikovať príčiny. Naše zistenia sú podopreté meraniami.

Aké dôležité je venovať sa pripojovacej škáre ukazuje aj ilustrácia na obr.1, ktorá názorne poukazuje na vplyv veľkosti pripojovacej škáry vyplnenej PU-penou na povrchovú teplotu styku parapetu s oknom. Povrchové teploty na obrázku boli získané výpočtom ustáleného dvojrozmerného vedenia tepla metódou konečných prvkov [2]. Nedostatočná veľkosť pripojovacej škáry má vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti zabudovaného okna, na vznik vodného kondenzátu na rámových profiloch a v konečnom dôsledku aj na vznik plesní. Veľkosť pripojovacej škáry nie je neobmedzená, okrem stability PU –peny sú to obmedzenia zvukovo izolačných vlastností zabudovaného okna. Pri veľkosti asi 3 cm sa výrazne zhoršujú. Tieto nedostatky zistíme meraním povrchových teplôt v pripojovacej škáre. Nedostatky akustických vlastností zistíme kontrolou nastavenia prítlaku krídiel okien a/ alebo prievzdušnosti okien, zistíme aj v rámci platenej konzultácie vo Vašom byte. Tepelnoizolačné vlastnosti pripojovacej škáry ovplyvňuje aj skutočnosť či máte obydlie zateplené. V prípade záujmu môžeme vo vykurovacom období vykonať merania tepelného odporu muriva.

Obr. 1 Vplyv veľkosti pripojovacej škáry vyplnenej PU-penou na povrchovú teplotu styku parapetu s oknom; veľkosť pripojovacej škáry a= 15 mm (povrchová teplota: 10,7° C); b= 10 mm (povrchová teplota: 8,97° C); c= 0 mm (povrchová teplota: 5,89° C), Teplota rosného bodu 9,3 °C pri teplote vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50% [2].

Obr.2 Zistenie obsahu argónu v izolačných dvojsklách iskrovou metódou je rýchle a zistíme ho aj v rámci platenej konzultácie vo Vašom byte.

Obr. 3 Príklad zabudovania okna reprezentujúceho zabudovanie podľa obr.1 c)

Obr. 4 Miesto merania povrchovej teploty na parapete na odhalenie jednej z podmienok kvality zabudovania okna

Obr. 5 Identifikácia tepelného mosta meraním termokamerou

Obr. 6 Na dosiahnutie požadovaných povrchových teplôt je nutné uzavretie dutín tepelne izolačným materiálom. Chýbajúca paronepriepustná fólia môže spôsobiť vo vykurovacom období navlhnutie PU peny a podstatnú stratu jej tepelnoizolačných vlastností

Obr. 7 Inou podmienkou kvality zabudovania okien je prekrytie ostení tepelne izolačným materiálom na vylúčenie tepelných mostov

Správna montáž spolu s dodržaním deklarovaných vlastností uvedených vo vyhlásení parametrov sú predpokladom správneho fungovania okna po celú dobu projektovanej životnosti. Preskakujúca iskra v medzisklenej dutine potvrdzuje, že v izolačnom dvojskle je ešte min. 80% argónu z požadovaných 90±5%. Ilustrované dvojsklo bolo vyrobené pred 18 rokmi. Stará poctivá výroba. Dnes mnohé izolačné sklá túto hodnotu nemajú krátko po zabudovaní do stavby.

Literatúra:

  1. STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budov. Požiadavky a skúšanie, SÚTN, 2014
  2. Chmúrny, I. – Puškár, A. – Panáček, P.: Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna, SLOVENERGOokno, o.z. www.slovenergookno.sk, Bratislava 2018, ISBN 978-80-972797-7-6