AKÉ CHYBY SA PRIPÚŠŤAJÚ U SKIEL?

1.ÚVOD

Izolačné sklá sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou modernej výstavby. Nachádzame ich okrem tradične v oknách aj v presklených fasádach budov. Sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla o hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Vzdialenosť medzi tabuľami skla, vymedzuje rôzne široký dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom – molekulovým sitom, ktoré odstraňuje vlhkosť a vyrovnáva tlak v dutine medzi sklami. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší okraj izolačného skla je po celom obvode utesnený trvale pružným tmelom, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dutiny. S cieľom zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti sa dutina medzi sklami plní vzácnym plynom (napr. argónom, kryptónom). V posledných 2 – 3 rokoch došlo k významnejším zmenám najmä v použití materiálu na dištančný profil. Pôvodne hliníkové dištančné profily izolačných skiel nahrádzajú oceľové, nerezové alebo najnovšie plastové. Masové rozšírenie izolačných skiel prinieslo aj negatíva často neprávom pripisované výmenám okien za tesnejšie a s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami. Po dosiahnutí deklarovaných tepelnotechických a akustických vlastností prichádzajú na rad vzhľadové chyby. Poškodenia povrchu skla, znečistenie vnútorného povrchu, zbytky vysúšadla v medzisklenej dutine alebo nerovnobežnosť dištančných rámikov trojskiel sú častou príčinou reklamácii inštalovaných izolačných skiel. Cieľom príspevku je informovať a usmerniť čitateľa o prípustnosti vzhľadových chýb pred uplatnením reklamácie.

VZHĽADOVÉ CHYBY SKLA

Všeobecne je pri posudzovaní nedostatkov rozhodujúca priehľadnosť tabule, t.j. pozorovanie pozadia a nie výhľad. Okolnosti, za ktorých sa nedostatky prejavujú, nesmú byť umelo vytvárané. Preskúšanie jednotiek zasklenia sa vykonáva zvnútra von zo vzdialenosti cca 3 m od pozorovaného povrchu pod uhlom pozorovania, ktorý je čo najkolmejší k pozorovanému sklu. Pozoruje sa pri difúznom dennom svetle (napr. pri zamračenej oblohe) bez priameho protisvetla (napr. priame slnečné žiarenie). Je potrebné, aby Vás nemiatlo, že doposiaľ (1.2.2020) platná STN 70 1621 umožňovala posudzovať vzhľadové vady zo vzdialenosti 1meter!

Prípustné chyby

Prípustné chyby na posúdenie kvality vzhľadu izolačného skla sú uvedené od 1.2.2020 platnej STN EN 1279-1. Údaje platia pre plavené sklo, tepelne tvrdené sklo, tepelne spevnené sklo, vrstvené sklo, sklo bez povlaku alebo s povlakom.

Zóny pozorovania sú na obrázku:

Legenda:

R – zóna o šírke 15 mm, obvykle prekrytá rámom alebo zodpovedajúcim utesnením okraja v prípade bezrámového zasklenia;

E – zóna pozdĺž okraja viditeľnej oblasti o šírke 50 mm;

M – hlavná zóna

Podľa STN EN 1279-1 sú neprípustné bodové chyby väčšie ako priemer 3mm v zóne E a väčšie ako priemer 2 mm. V zóne E je prípustná nečistota body  priemer 3mm a škvrny priemer 17mm, oproti tom v zóne M sú takéto body nečistoty alebo škvrny neprípustné. V tejto zóne sa však pripúšťajú maximálne 3 body priemeru 1mm na ploche max. priemeru 20 cm alebo 2 body priemeru do  3mm na ploche max. priemeru 20 cm. Vlasové škrabance sú prípustné pokiaľ nevytvárajú zhluky. Počet chýb sa zvyšuje pri trojsklách alebo vrstvených sklách.

Častá chyba v priamosti dištančných rámčekov u trojskiel je povolená 3 mm do dĺžky 2,5 m a 6 mm väčších dĺžok.

Samozrejme ďalšie v úvode uvedené chyby v znečistení vnútorných povrchov sú neprípustné.

Záver

Pozornosť čitateľa na chyby skla sme upriamili  z dôvodu častých odmietnutí reklamácii zo strany výrobcu izolačného skla z dôvodu značnej tolerancie k ich výskytu. Konštatujeme, že pri výskyte niektorých chýb prejavujúcich sa na povrchu skla je výrobca  skla veľmi často  ťažko postihnuteľný. Našťastie realita je často iná.