Čo ešte tolerovať?

Okno musí byť kotvené do stavebnej konštrukcie tak, aby bolo zabezpečené prenesenie síl od namáhaní okna do konštrukcie stavby (čl. 4.6 STN 73 3134). Rovnako nosné podložky musia vymedzovať škáru medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou. Taktiež nie sú prípustné rôzne kliny z mäkkého dreva (systémom čo stavba ponúkla), ale musia byť z plastu určenej tvrdosti alebo dreva, ktorého odolnosť hnilobám zodpovedá minimálne životnosti okennej konštrukcie (čl. 3.4.3 STN 73 3134).  V žiadnom prípade sem nepatria mäkké dreviny. Pokiaľ stavebník chce vylepšovať povrchové teploty v kúte okna s vnútorným parapetom alebo vnútorným ostením mal by tak robiť výlučne materiálmi určenými na zatepľovanie budov a na povrchy nosnej konštrukcie stavby, ktoré vyhovujú normovým požiadavkám. Parotesná fólia musí byť vždy pod tepelnoizolačným materiálom prilepená o nosnú konštrukciu stavby a rám okna.

obr. – odporúčané riešenie pripojovacej škáry parapetu

 

Legenda k obrázku:
1 – paronepriepustná interiérová fólia;
2 – podkladový profil s vloženou tepelnou izoláciou;
3 – hydroizolačná fólia;
4 – PU pena hrúbky (30-40)mm;
5 – vodotesná exteriérová komprimovaná páska;
6 – betónový poter;
7 – vonkajší parapet

 

Musí to tak byť?

Nemusí. Vo všeobecnosti vykonávacie normy nie sú záväzné, pokiaľ existujú lepšie riešenia je ich potrebné použiť. Norma je nezáväzná, pokiaľ sa nedostane do zmluvy alebo projektu. A pokiaľ montážna firma nepreukáže, že realizované riešenie je minimálne tak dobré ako normalizované, zhotoviteľ neobstojí ani pred prípadným súdom a môže si namontované okná zdemontovať a odviezť domov.

Vo všeobecnosti platí, že normou sú stanovené minimálne požiadavky alebo podmienky. Nesmie brániť vývoju a ponuke na lepšie riešenie. Pokiaľ nemá montážna firma preukázateľne lepšie riešenie, sú aj pred súdom požiadavky normy minimálnymi a to nemusí byť ani záväzná.

Pokiaľ užívateľ stavby nie je si istý, že má okná alebo dvere zabudované v súlade s normami, dokážeme objektívnymi meraniami mu túto skutočnosť potvrdiť alebo vyvrátiť!