,

ČO PREDIKUJÚ ZAROSENÉ OKNÁ?

Medzi najčastejšie reklamované vady spojené s oknami je tzv. „rosenie okien“ (kondenzácia vodnej pary na oknách). Rozsiahla kondenzácia (obr. 1 až 5) poškodzuje nielen samotné okná (kovanie, tmely a pod.), ale aj ostatné konštrukcie, ktorými je okno obklopené (parapety, ostenia, drevené podlahy). Počas periodicky opakujúcej sa kondenzácie  dochádza k poškodzovaniu týchto konštrukcií, prejavujúcimi sa škvrnami na maľovke až jej opadávaním, hnilobou susediacich drevených obkladov, podláh a pod. Veľmi závažnou a nebezpečnou chybou je výskyt plesní, ktoré sú tiež dôsledkom nízkych povrchových teplôt a kondenzátu na konštrukciách. Plesne sú mimoriadne nebezpečné, pretože priamo ohrozujú zdravie užívateľov bytov. V niektorých extrémnych prípadoch na oknách alebo v drážkach okien, voda nekondenzuje, ale rovno zamrzne.

Základnými dôvodmi pre vznik porúch výskytu kondenzácie na povrchoch stavebných konštrukcií sú:

■ dôsledky parametrov vnútorného prostredia (teplota, vlhkosť, tlak);

■ technické parametre okien a okolitých konštrukcií.

obr.1:  kondenzácia vodnej pary na okraji zasklenia, najčastejšou príčinou je použitie vodivých (hliníkových) dištančných rámikov izolačného skla

Prostredie na posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je definované teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Návrhová vnútorná teplota a návrhová relatívna vlhkosť v zimnom období, ak sa neuvádza inak, sa stanoví podľa druhu (kategórie) budovy a účelu vnútorného priestoru podľa STN 73 0540-3.

Na kvalitu okien a ich zabudovania do stavby vplývajú aj technické parametre priľahlých stavebných konštrukcií. Základom určenia vhodnosti muriva, v ktorom má byť alebo už je zabudovaná okenná konštrukcia vychádza z predpokladu, že zabudovanie okennej konštrukcie bude/ je v súlade so zásadami opísanými v STN 73 3134. Osadenie okennej konštrukcie z hľadiska vnútorných povrchových teplôt vyhovuje pre rozsah rámových konštrukcií pre súčiniteľ prechodu tepla rámu okna Uf (0,8 až 1,7) W/(m2.K) iba vtedy, ak má murivo (obvodová stena) tepelný odpor R ≥ 1,0 m2.K/W. Preto pred každým posudzovaním kvality zabudovania okna sa odporúča zistiť či tepelný odpor muriva, v ktorom je okno osadené vyhovuje tejto požiadavke.

Vplyv zhotovenia pripojovacej škáry na vznik plesní v okolí okna

Kvalita pripojovacej škáry sa podieľa 50% na kvalite zabudovaného okna. Čoraz častejšie sa vyskytuje posudzovanie kvality zabudovaných okien pomocou termovíznych meraní. Túto metódu sa snažia používať súdni znalci a iní majitelia termovíznych kamier. Metóda nadobudla na masívnosti použitia zlacnením termovíznych adaptérov na niektoré smartfóny. Je obecne známou skutočnosťou, že termovízne meranie je kvalitatívna metóda odhaľujúca nepravidelnosti v obálke budovy. Ku výpovednej schopnosti meraní povrchových teplôt na pripojovacej škáre pomocou termovízie je potrebné pristupovať veľmi citlivo a odporúča sa tento spôsob overiť dlhodobým meraním dotykovými teplomermi. V podstate u nepriehľadných konštrukcií je potrebné vážne počítať s tepelnou zotrvačnosťou konštrukcie.

obr. 2: rozsiahla kondenzácia vodnej pary na celej vnútornej ploche tabule izolačného skla, príčinou je najmä nedostatočné vetranie miestnosti

obr. 3: kondenzácia na spodnom vlyse rámu okna, príčinou je najmä nesprávne zabudovanie okna do stavby v oblasti parapetu okna

Zistenie technických parametrov (zabudovaných) okien v stavbe

Zistenie technických parametrov okien zabudovaných v stavbe je určite obťažnejšie ako ich overenie si pred zabudovaním. Preto pred zabudovaním okien väčšieho počtu je odporúčané overenie stability kvality výroby okien na prvých kusoch z dodaných okien alebo pripravených na expedíciu.  Prínosom pre odhalenie príčin kondenzácie vodnej pary je ak investor vlastní vyhlásenie parametrov a CE – označenie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. U okien a vonkajších dverí musí výrobca (nie predajca) pred uvedením výrobku na trh vydať vyhlásenie o parametroch (pred rokom 2003 vyhlásenie zhody) a na výrobok alebo do sprievodnej dokumentácie dať CE označenie (viď Nariadenie). Vzhľadom na to, že ide o nariadenie, je priama vykonateľnosť nariadenia vo všetkých členských štátoch sa vykonávajú len implementačné opatrenia. Obsah vyhlásenia o parametroch je upravený Nariadením (príloha III). Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca vypracoval vyhlásenie o parametroch. Ak výrobca vyhlásenie o parametroch nevypracoval, označenie CE nesmie pripojiť. Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v nariadení o stavebných výrobkoch a iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.

Medzi časté vady majúce vplyv na kondenzáciu vodnej pary na zasklení má priehyb tabúľ skla. Priehyb izolačných skiel je porucha, ktorá znižuje tepelnoizolačnú schopnosť v zimnom období, fyzikálna celistvosť plochy zasklenia nie je garantovaná. Deklarované hodnoty fyzikálnych vlastností sa líšia podľa miery deformácie, čím je deformácia väčšia, tým sú horšie tepelno-technické vlastnosti sklenených tabúľ v zimnom období, alt. prehrievanie vnútorných tabúľ skla v lete. Priehyb tabúľ skla je často sprevádzaný únikom inertného plynu z medziskleného priestoru. Najznámejšou charakteristickou vlastnosťou izolačných skiel je súčiniteľ  prechodu tepla (Ug). Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo tepla, ktoré prejde za časovú jednotku jedným m2 dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin (K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia izolačného skla. Stanovuje sa výpočtom podľa STN EN 673. Ak chceme zistiť či zabudované izolačné sklo má deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla musíme zmerať hrúbku medzisklenej medzery a zistiť percento naplnenia medziskleného priestoru inertným plynom. Spoločnosť MOBILab v akcii do konca roka 2020 ponúka za dodržania stanovených podmienok bezplatné nedeštruktívne zistenie tohto naplnenia. Ďalšou charakteristikou okna, ktorá nám môže ovplyvňovať vplyv kondenzátu na skle a profiloch okna je zvýšená prievzdušnosť.

obr. 4: kondenzácia vodnej pary v strede tabule skla z interiéru, príčinou je nerovnobežnosť, nedovolený priehyb tabule skla

Prievzdušnosť je jednou z mandátových vlastností s ktorou sa preukazuje zhoda pri počiatočnej skúške okna. Skúša sa v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 1026. Pokiaľ vylúčime vyňatie okna zo stavby, máme možnosť zatiaľ len aplikovať modifikovaný postup podľa tejto normy. Modifikácia postupu spočíva v tom, že stanovenie prievzdušnosti na zabudovanom okne sa na skúšku využíva celý priestor miestnosti, kde je výrobok zabudovaný, ako je odporúčané v STN 73 3134 „ Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“ z februára 2014 kap. 5.3.1 Vzduchotesnosť, určenej na skúšanie pripojovacích stavebných škár alebo EN 13829 „Tepelné chovanie budov. Zabudované okna podľa tejto metodiky sú skúšané tlakom a podtlakom cez utesnený dverový otvor. Pred skúškou okna sa urobí tzv.  „nulový pokus“, kde sa eliminujú vplyvy škár a netesnosti rámu utesneného dverového otvoru, pri prelepených funkčných a zasklievacích škárach z interiéru. Výsledky získané pri tzv. nulovom pokuse sú odpočítané od nameraných hodnôt pri odkrytých pripojovacích a zasklievacích škárach.

obr. 5: výskyt tepelných mostov budovy pri meraní termovíznou kamerou

Záver

Posúdenie kvality zabudovaných okenných konštrukcií je komplexnou analýzou okna, jeho okolia a podmienok používania. Vyžaduje čas a trpezlivosť užívateľa a posudzovateľa. Z prv opísaných dôvodov sa odporúča venovať podstatný priestor prevencií vzniku vady a zabudovávať kvalitné okná do kvalitne vyhotovených ostení správnymi (normovanými) postupmi. Ak vlastník okna nemá to šťastie, že kúpil okno bez vyššie uvedených vád, ponúka spoločnosť MOBILab pomoc pri ich identifikácii.

OKENNÉ PREKVAPENIA NA ÚČET UŽÍVATEĽA

1.ÚVOD

Pôvodnými funkciami otvorových výplní stavieb v budovách,  prostredníctvom ktorých sa až po uzatvorení otvorov stávajú obytnými, je možné považovať osvetlenie denným svetlom, zrakové spojenie s okolím, vetranie, oddelenie od vonkajších teplôt, hygienická nezávadnosť použitých materiálov, umožnenie žiaducich telesných stykov s okolitým svetom. Ak majú mať obytné miestnosti zodpovedajúcu pohodu, musia byť otvorovými výplňami zabezpečené ešte ďalšie  funkcie: zabránenie prenikaniu vetra a vnikaniu dažďovej vody, útlm vonkajšieho zvuku, ochrana pred nežiaducim vnikaním ľudí a zvierat, v prípade požiaru odolnosť proti prieniku ohňa alebo dusivého dymu. Uvedené funkcie by mali byť vyjadrené v technických špecifikáciách výrobkov. Úmyselne alebo neúmyselne pripravujú výrobcovia okien užívateľom rôzne prekvapenia. Tieto prekvapenia sa najčastejšie prejavia počas prvej zimy užívania bytu alebo domu. Dôsledkom sú reklamácie jednej alebo viacerých prv uvedených funkcií okna. Na to, že okno nefunguje v stavbe tak, ako si užívateľ predstavoval sa prejaví najčastejšie v najznámejšej kondenzácii vodnej pary na zasklení alebo rámoch okien, zvýšenej prievzdušnosti okien, niekedy plesnivením ostení a často aj pocitom chladu v blízkosti projektantom navrhnutých alebo užívateľom zvolených okien alebo dverí veľkých rozmerov. Obsahom tohto príspevku je zdokumentovanie takéhoto prípadu „nekvality“ okna.

 1. ČO SA PONÚKA?

V súčasnosti sa na trhu ponúka množstvo „rovnakých“ okien a dverí. Osobitne výrobcovia okien sa predbiehajú  v deklarovaní čo najnižšieho „účka predtým káčka“ súčiniteľa prechodu tepla majúceho vplyv na tepelnú pohodu v byte. V tejto „súťaži“ sa často zabúda na podstatné znaky kvality: vhodnosť a životnosť. Zákazník sa často pri výbere okien riadi len optickým hodnotením. Pretože sa konštrukcie podobajú, riadi jeho rozhodnutie o kúpe najnižšia cena. Pomáha pri tom aj atmosféra štátnych výberových konaní, kde cena kraľuje nad všetkým. Splnenie technických požiadaviek výrobku uvedených v technických špecifikáciách je len minimálnou požiadavkou uvedenia výrobku na trh a nie je často zárukou spoľahlivej funkcie v hotovom stavebnom diele. Dnes všetky okná a vonkajšie dvere musia mať preukázanú zhodu podľa zákona a nariadenia EK, čo deklaruje každý výrobca svojim písomným vyhlásením a označením CE. Toto vyhlásenie a označenie má vypovedaciu schopnosť „len“ v medziach splnenia určených špecifikácii, málo čo hovorí o vhodnosti na konkrétny účel použitia a už vôbec nie o kvalite výrobku.

Pri veľkých zasklených stenách (obyčajne nad 2 m), či už vo forme pevných zasklení alebo najčastejšie osadených v zdvižno-posuvných dverách, výrobcovia  okien alebo dverí pod tlakom investorov, najmä majiteľov rodinných domov sa veľmi často púšťajú do experimentov s presklievaním veľkých plôch, veľkých terasových, pevných stien, posuvných dverí a pod. Možno aj pod cenovým tlakom volia výrobcu izolačného skla, ktorý nemá technické vybavenie na výrobu presklených dielcov takýchto rozmerov. Najčastejšie ide o sprievodný jav spôsobený zmenšením hrúbky dutiny izolačného skla, čiže nerovnobežnosťou susediacich tabúľ. Tu sa však nejedná o vychyľovanie spôsobené atmosferickým tlakom alebo teplotou. Toto vychýlenie tabúľ smerom do dutiny je spôsobené už priamo výrobcom. Horizontálny spôsob výroby izolačných skiel, ktorý praktizujú všetci menší výrobcovia je náročný z hľadiska dodržania rovnobežnosti sklených tabúľ.  Pri tomto spôsobe výroby sa totiž izolačné sklá prehýbajú už vlastnou váhou a možná netesnosť ešte nezatmeleného skla tento priehyb značne zosilňuje. Vertikálny spôsob výroby izolačných skiel prebiehajúci na automatických linkách veľkých výrobcov tento problém technologicky vylučuje. Okrem spomenutej výroby môže tento stav nastať aj pri úniku plynu cez okrajový spoj. Typické pre tento stav je vťahovanie tesnenia a dištančného rámika do dutiny skla, prípadne jeho deštrukcia. Vykonané pokusy jednoznačne preukázali, že so zmenšovaním medziskleného priestoru aj zmenou vnútorného tlaku vyvolaného rozdielnymi povrchovými teplotami (aj pri oveľa menších rozmeroch skla) dochádza k zhoršovaniu súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla.  Každý seriózny a odborne zdatný výrobca izolačného skla aj pri takejto objednávke upozorní výrobcu okna alebo zasklenej steny na obmedzenia vyplývajúce z dimenzovania skiel. Pokiaľ výrobca okna alebo zdvižno-posuvných dverí nemá statický výpočet zasklenia, mal by rešpektovať obmedzenie uvedené v STN 70 1621. Podľa tejto STN už nad plochu skla 1,6 m2 by nemal vystačiť s hrúbkou skla 4 mm.

Prvou reakciou investora, majiteľa nového okna, ale aj výrobcu okna pri vzniku uvedených nedostatkov je podozrenie, že nedostal izolačné sklo s takým súčiniteľom prechodu tepla (Ug), za aké zaplatil. Spôsoby a podmienky merania súčiniteľa prechodu tepla v laboratórnych podmienkach na presne obmedzených rozmeroch vzoriek sú uvedené v STN EN 674 resp. STN EN 675. Tieto metódy nie sú vhodné na zistenie Ug na zabudovanom okne.

Z pohľadu tepelnoizolačných vlastností IT je dôležitá skutočná hodnota súčiniteľa prechodu tepla (označ. Ug). Na dosiahnutie deklarovaného súčiniteľa prechodu tepla Ug = 0,7 W/(m2.K) musí výrobca IT naplniť medzisklené dutiny izolačného skla  90 ± 5 % inertným plynom: argón. Tolerancia pre Ug je ± 0,1 W/(m2.K). Tolerancia hrúbky IT je ± 1mm. Percento naplnenia dutiny izolačného skla inertným plynom ako aj šírka tejto medzery majú významný vplyv na tepelnotechnické vlastnosti izolačného skla.

obr.1: meranie súčiniteľa prechodu tepla pomocou chladiacich škatúľ

obr. 2:  pozície plôch tabúľ izolačného trojskla

 

Výsledky nášho merania medzisklenej medzery a percenta naplnenia dutiny argónom preukazujú neplnenie deklarovaných vlastností izolačných skiel. Absencia nízkoemisnéhon povlaku na pozícii 2 (obr.2) umožnila zmerať % naplnenia plynom argónom meradlom, ktorým nie je možné merať naplnenie plynu v trojsklách, kde je nízkoemisný povlak aj na 2 pozícii. Na základe nameraných hodnôt sme mohli s istotou tvrdiť, že zabudované izolačné trojsklá nedosahujú deklarovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla Ug = 0,7 W/(m2.K). Výpočtovým programom CALUMEN od spoločnosti  Saint-Gobain-Glass, certifikovaným Fraunhofer Institut v Mníchove sme vypočítali podľa EN 673+A1, aké hodnoty Ug dosahujú zabudované izolačné sklá pri absencii jedného nízkoemisného povlaku, bez naplnenia argónom a nameranej jednej medzisklenej medzere 6 mm. Výsledky sú v tabuľke č. 3.  Meraním tepelného toku podľa ISO 9869-1:2014 a výpočtom súčiniteľa prechodu tepla boli potvrdené výsledky merania obsahu argónu v medzisklenej medzere a absencie nízkoemisného povlaku, ktoré sa podstatnou mierou podieľajú na tepelnoizolačných vlastnostiach meraného trojskla.

obr.3: meranie pozície povlaku (pokovenia) IT z exteriéru, rozsvietenie červeného svetla dokumentuje absenciu povlaku

 

Tabuľka č. 1 :  Výsledky skúšok skladby zabudovaných IT

Vzorka č. názov skladba IT pozícia povlaku % naplnenia dutiny Ar
deklarovaná nameraná pri okraji nameraná v strede
1. pevné krídlo 4 -12 – 4 – 12 -4 4 -11 – 4 – 11 -4 4 -8 – 4 – 6 -4 5 menej ako 40
2. pohyblivé krídlo 4 -12 – 4 – 12 -4 4 -12 – 4 – 10 -4 4 -10 – 4 – 4 -4 5 menej ako 40

 

Tabuľka č. 2 – Výpočet normového súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla z ustálených hodnôt

miesto merania θse [°C] θsi [°C] q [W /m2 ] R [m2.K/W] Ug, n. [W/(m2.K)]
pevné krídlo 11,6 20,3 21,0 0,41 1,71
pohyblivé krídlo 12,4 21,5 22,0 0,41 1,71
priemer 1,71

Vysvetlivky:
θsi,   – nameraná ustálená vnútorná povrchová teplota izolačného skla (so zohľadnením odchýlky od etalónu podľa kalibračného certifikátu meradla)
θse,  – nameraná ustálená povrchová teplota izolačného skla (so zohľadnením odchýlky od etalónu podľa kalibračného certifikátu meradla)
qi,     – nameraná ustálená hodnota hustoty tepelného toku izolačného skla (so zohľadnením odchýlky od etalónu podľa kalibračného certifikátu meradla)
R  – nameraná hodnota tepelného odporu izolačného skla po započítaní odporov na oboch povrchoch konštrukcie (tabuľková hodnota)
Ug, n –zistený normový súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla na základe merania pomocou meradla tepelného toku (ISO 9869-1:2014)

obr. 4: Meranie hrúbky skiel a šírky medzi sklenej medzery prístrojom Glass Buddy od fy. Bohle

obr. 5: Meradlo % naplnenia izolačného dvojskla argónom

obr. 6: Záznamník meradla tepelného toku LI-19

obr.7: Snímače HFP-01 umiestnené oproti chladiacej škatuli, spolu so dotykovými teplomermi z interiéru

Tabuľka č. 3: Vypočítané hodnoty Ug pri rôznej hrúbke osadeného IT plneného vzduchom a s jednou nízkoemisnou vrstvou.

Skladba IT  [mm] pevné krídlo

4 -8 – 4 – 6 – #4

pohyblivé krídlo

4 -10 – 4 – 6 – #4*)

Ug

[W/(m2.K)]

1,8 1,7

# – pozícia nízkoemisného povlaku

*) medzisklenú medzeru 4 mm neumožňuje program zadať, preto bola zadaná hodnota 6 mm

Výsledky výpočtu súčiniteľa prechodu tepla programom CALUMEN veľmi dobre korešpondujú s výsledkami merania.

 1. Záver

Dvoma nezávislými metódami merania bolo preukázané, že zabudované trojsklá nedosahujú deklarovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Ug=0,7 W/(m2.K). Zostáva nám len hádať, či tento čin výrobcu izolačného skla bol úmyselný alebo neúmyselný. K tomuto stavu napomáha, že výrobcovia okien nedisponujú meracou technikou na minimálnej úrovni, aby si mohli overiť čo im výrobca izolačného skla dodal a ani nemajú záujem si takýto dozor objednať od nezávislého subjektu. Dnes môžeme konštatovať, že výrobca zdvižno-posuvných dverí a aj všetkých okien na dome, uznal toto pochybenie a majiteľovi domu ich vymenil. Aj na základe tohto poznatku naša spoločnosť MOBILab, s.r.o. pristúpila k ponuke na bezplatné zmeranie skladby izolačného skla ale aj obsahu argónu (pokiaľ je skladba zhodná s deklarovanou) u majiteľov majúcich obdobné pocity, ako v prezentovanom príklade. Podmienky takéhoto bezplatného merania si vyžiadajte na e-mailovej adrese mobilab@mobilab.sk.

AKÉ CHYBY SA PRIPÚŠŤAJÚ U SKIEL?

1.ÚVOD

Izolačné sklá sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou modernej výstavby. Nachádzame ich okrem tradične v oknách aj v presklených fasádach budov. Sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla o hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Vzdialenosť medzi tabuľami skla, vymedzuje rôzne široký dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom – molekulovým sitom, ktoré odstraňuje vlhkosť a vyrovnáva tlak v dutine medzi sklami. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší okraj izolačného skla je po celom obvode utesnený trvale pružným tmelom, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dutiny. S cieľom zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti sa dutina medzi sklami plní vzácnym plynom (napr. argónom, kryptónom). V posledných 2 – 3 rokoch došlo k významnejším zmenám najmä v použití materiálu na dištančný profil. Pôvodne hliníkové dištančné profily izolačných skiel nahrádzajú oceľové, nerezové alebo najnovšie plastové. Masové rozšírenie izolačných skiel prinieslo aj negatíva často neprávom pripisované výmenám okien za tesnejšie a s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami. Po dosiahnutí deklarovaných tepelnotechických a akustických vlastností prichádzajú na rad vzhľadové chyby. Poškodenia povrchu skla, znečistenie vnútorného povrchu, zbytky vysúšadla v medzisklenej dutine alebo nerovnobežnosť dištančných rámikov trojskiel sú častou príčinou reklamácii inštalovaných izolačných skiel. Cieľom príspevku je informovať a usmerniť čitateľa o prípustnosti vzhľadových chýb pred uplatnením reklamácie.

VZHĽADOVÉ CHYBY SKLA

Všeobecne je pri posudzovaní nedostatkov rozhodujúca priehľadnosť tabule, t.j. pozorovanie pozadia a nie výhľad. Okolnosti, za ktorých sa nedostatky prejavujú, nesmú byť umelo vytvárané. Preskúšanie jednotiek zasklenia sa vykonáva zvnútra von zo vzdialenosti cca 3 m od pozorovaného povrchu pod uhlom pozorovania, ktorý je čo najkolmejší k pozorovanému sklu. Pozoruje sa pri difúznom dennom svetle (napr. pri zamračenej oblohe) bez priameho protisvetla (napr. priame slnečné žiarenie). Je potrebné, aby Vás nemiatlo, že doposiaľ (1.2.2020) platná STN 70 1621 umožňovala posudzovať vzhľadové vady zo vzdialenosti 1meter!

Prípustné chyby

Prípustné chyby na posúdenie kvality vzhľadu izolačného skla sú uvedené od 1.2.2020 platnej STN EN 1279-1. Údaje platia pre plavené sklo, tepelne tvrdené sklo, tepelne spevnené sklo, vrstvené sklo, sklo bez povlaku alebo s povlakom.

Zóny pozorovania sú na obrázku:

Legenda:

R – zóna o šírke 15 mm, obvykle prekrytá rámom alebo zodpovedajúcim utesnením okraja v prípade bezrámového zasklenia;

E – zóna pozdĺž okraja viditeľnej oblasti o šírke 50 mm;

M – hlavná zóna

Podľa STN EN 1279-1 sú neprípustné bodové chyby väčšie ako priemer 3mm v zóne E a väčšie ako priemer 2 mm. V zóne E je prípustná nečistota body  priemer 3mm a škvrny priemer 17mm, oproti tom v zóne M sú takéto body nečistoty alebo škvrny neprípustné. V tejto zóne sa však pripúšťajú maximálne 3 body priemeru 1mm na ploche max. priemeru 20 cm alebo 2 body priemeru do  3mm na ploche max. priemeru 20 cm. Vlasové škrabance sú prípustné pokiaľ nevytvárajú zhluky. Počet chýb sa zvyšuje pri trojsklách alebo vrstvených sklách.

Častá chyba v priamosti dištančných rámčekov u trojskiel je povolená 3 mm do dĺžky 2,5 m a 6 mm väčších dĺžok.

Samozrejme ďalšie v úvode uvedené chyby v znečistení vnútorných povrchov sú neprípustné.

Záver

Pozornosť čitateľa na chyby skla sme upriamili  z dôvodu častých odmietnutí reklamácii zo strany výrobcu izolačného skla z dôvodu značnej tolerancie k ich výskytu. Konštatujeme, že pri výskyte niektorých chýb prejavujúcich sa na povrchu skla je výrobca  skla veľmi často  ťažko postihnuteľný. Našťastie realita je často iná.

Na čo má nárok kupujúci okna alebo dverí?

Jednoduchá odpoveď. Na včasne dodaný výrobok bez vád a s vlastnosťami uvedenými v kúpnej zmluve,  súvisiacich technických normách a predpisoch. Čo ak mu takýto výrobok nie je dodaný? V súčasnosti v SR neexistuje mechanizmus, ktorý by pomohol vytriediť výrobcov a predajcov kvalitných okien od  tých menej kvalitných. Nariadením EK a zákonom SR určené vyhlasovanie parametrov a označovanie CE nebolo a ani nebude kritériom kvality v najširšom slova zmysle.

Dňa 25. marca 2014 bol Národnou radou SR schválený nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon”), na základe ktorého došlo s účinnosťou od 13. júna 2014 k významným zmenám v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Novoprijatý Zákon nahrádza zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom reflektuje na novú európsku legislatívu. Hlavným účelom prijatia novej právnej úpravy bolo najmä zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľov, posilnenie právnej istoty vo vzťahoch medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi a snaha o elimináciu spoločensky nežiaducich faktorov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, t. j. zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, prípadne zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zmeny, ktoré novoprijatý Zákon prináša, sa prejavujú najmä v rozšírení povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi, v prísnejších požiadavkách na informačné povinnosti predávajúceho, v zjednodušenej možnosti spotrebiteľa uplatniť si právo odstúpiť od zmluvy a v regulácii tzv. predajných akcií s cieľom zamedzenia nekalých obchodných praktík predávajúcich zameraných na zraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov, najmä seniorov.

Hlavné zmeny v praxi:

 1. Rozšírenie okruhu informačných povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho spočíva v jasnom a zrozumiteľnom informovaní spotrebiteľa najmä o:
 • hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby (v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe);
 • obchodnom mene a sídle (alebo mieste podnikania predávajúceho);
 • dôležitých kontaktných údajoch na predávajúceho (najmä telefónne číslo predávajúceho, adresa elektronickej pošty, prípadne číslo faxu);
 • adrese predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet;
 • celkovej cene tovaru alebo služby (vrátane DPH, iných daní, nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov);
 • cene za použitie prostriedkov, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou;
 • možnosti odstúpenia od zmluvy, ako aj o podmienkach uplatnenia tohto práva.
 1. Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo siedmich pracovných dní na štrnásť kalendárnych dní, pričom spotrebiteľ si bude môcť uplatniť právo odstúpiť od zmluvy jednoduchším spôsobom, a to prostredníctvom formulára, ktorý je predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.
 2. Zavedenie povinnosti predávajúceho získať výslovný súhlas spotrebiteľa s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. V prípade, ak by bolo pre odoslanie objednávky nutné stlačiť tlačidlo alebo aktivovať nejakú podobnú funkciu, takéto tlačidlá, prípadne funkcie musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom, a to slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“, prípadne inou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou povinnosť platby za objednávku spotrebiteľom. V prípade, že by povinnosť predávajúceho zabezpečiť výslovný súhlas spotrebiteľa so zaplatením ceny nebola splnená alebo by bola spôsobilá uviesť spotrebiteľa do omylu, spotrebiteľ by v takom prípade nebol povinný cenu zaplatiť.
 3. Zákon vyžaduje na uzavretie zmluvy písomnú formu. Po uzatvorení zmluvy so spotrebiteľom je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré musí byť (i) v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku, na trvanlivom nosiči, pričom toto potvrdenie musí obsahovať informácie uvedené v Zákone, a (i) v prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov v listinnej forme alebo so súhlasom spotrebiteľa aj na inom trvanlivom nosiči.
 4. V prípade, ak predávajúci kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy telefonicky, je predávajúci povinný na začiatku každého telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi svoje identifikačné údaje (alebo identifikačné údaje osoby, v mene ktorej sa rozhovor uskutočňuje), obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť za tovar alebo službu (alebo uhradiť iné náklady a poplatky). K uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru (z podnetu predávajúceho), dôjde doručením písomného súhlasu spotrebiteľa s dohodnutým obsahom návrhu, predávajúcemu. Povinnosť uzavrieť zmluvu písomnou formou je splnená aj v prípade, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby (spotrebiteľa), ktorá právny úkon urobila.
 5. Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie bude oprávnený nezverejniť písomné oznámenie organizátora o uskutočnení predajnej akcie v prípade, ak organizátor predajnej akcie alebo predávajúci, ktorý je štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v spoločnosti organizujúcej predajnú akciu, je nedôveryhodnou osobou (t. j. osobou, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá organizovala predajnú akciu, počas ktorej došlo k závažnému porušeniu zákona). Touto zmenou sa má prispieť k zamedzeniu agresívnych a nekalých praktík na predajných akciách.

V SR platia normy, v ktorých sú uvedené požiadavky na okná z hľadiska kvality materiálu, technologického opracovania alebo povrchovej úpravy, ale bežne sa nestretávame, aby výrobca alebo predajca sa k dodržaniu týchto kvalitatívnych požiadaviek v zmluve zaväzoval! Dokonca niektorí predajcovia odmietajú akúkoľvek zmluvu so spotrebiteľom spísať . Nakoľko tlak na kvalitu vyhotovenia okien a dverí nevie urobiť štát a ani rôzne certifikačné postupy nezávislých certifikačných orgánov, je na spotrebiteľoch, aby vyvinuli zvýšený tlak na výrobcov a predajcov, aby došlo k očakávanej selekcii.

Preto odporúčania sú nasledovné:

   1. Kupujte okná a dvere na základe vzoriek. Výrobca alebo predajca, ktorý nemá vlastnú vzorkovňu, kde by mohol ukázať výrobok, o ktorý má spotrebiteľ záujem, je podozrivý! Vzorka je záväzkom predajcu, že aj dodaný výrobok bude vyhotovený tak, ako bol predstavený spotrebiteľovi vo vzorkovni.
   2. Trvajte, aby na výrobok a jeho montáž bola predajcom vyhotovená zmluva, v ktorej sú uvedené odvolávky na technické normy, ktoré má výrobok spĺňať a vzorku, ktorú predstavil spotrebiteľovi vo svojej vzorkovni. Odvolávky v zmluve majú byť nielen na harmonizovanú EN, podľa ktorej má vyhotovené vyhlásenie o parametroch a označenie CE, ale aj na národné (dobrovoľné) normy, v ktorých je uvedená prevažná časť kvalitatívnych požiadaviek na výrobok. Pomôže to úspešne zavŕšiť prípadnú reklamáciu a odstránenie vád!
   3. Dokumentujte! Foťte si výrobok pred montážou a počas montáže vrátane obalov použitých pomocných materiálov, pomôže to dodatočne identifikovať možné príčiny vád na hotovom výrobku. Čiastočne tým nahradíte technický dozor, ktorý robí združenie pre veľkých investorov.
   4. Svoje skúsenosti publikujte na sociálnych sieťach. Pomôžete tým ostatným!

  Zoznam platných noriem vzťahujúcich sa na okná a dvere (a ktoré by sa mali byť citované v kúpnych zmluvách):

  Označenie Triediaci znak Názov Vydanie
  STN 74 6101-1 74 6101 Drevené okná. Časť 1: Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky 1.5.2005
  STN 74 6401 74 6401 Drevené dvere. Základné ustanovenia (konsolidovaný text vrátane zmien) 27.12.1977
  STN EN 14351-1+A2 74 6180 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere 1.4.2019
  STN EN 14351-2 74 6180 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere 01.11.2019
  STN 74 6210 74 6210 Okná z plastu a kovu. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky 1.2.2014
  STN 74 6550 74 6550 Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia 8.5.1985
  STN 74 6406 74 6406 Zárubne z dreva. Požiadavky a skúšobné metódy 1.7.2005
  STN 74 6501 74 6501 Zárubne dverí. Zárubne z ocele. Štandardné obvodové zárubne 1.2.2014
  STN 73 3134 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie 1.2.2014
  STN EN 1530 74 6477 Dverové krídla. Všeobecná a miestna rovinnosť. Triedy tolerancií 1.10.2001
  STN EN 1529 74 6497 Dverové krídla. Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť. Triedy tolerancií 1.12.2001
  STN EN 12217 74 6476 Dvere. Ovládacie sily. Požiadavky a klasifikácia 1.2.2005

  obr.1: Vzorkovňa (schowroom) spoločnosti ALUPLAST s.r.o. Prievidza (výrobca plastových a hliníkových okien a fasád)

 1. obr.2: Vzorkovňa (schowroom) spoločnosti MINTAL s.r.o. Sielnica (výrobca drevených okien)

obr.2: Dobré a zlé vyhotovenia okien a dverí

 

 1. Záver, alebo ako postupovať pri reklamácii?
 2. Najprv musíte uplatniť písomnú reklamáciu voči podniku, ktorý Vám výrobky namontoval. Adresa je na doklade o kúpe výrobku, zmluve a pod. V reklamácii opíšte vady tak, ako sa Vám na výrobkoch prejavujú. Po uplatnení reklamácie je predávajúci alebo určená osoba povinná Vás poučiť o Vašich právach (oprava alebo výmena tovaru, zľava alebo vrátenie peňazí), následne určiť spôsob vybavenia reklamácie a to buď ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môžete odstúpiť od zmluvy alebo máte právo na výmenu výrobku za nový. Podľa § 7 ods. 6c) zákona nemožno odstúpiť od zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Takýmto tovarom môžu byť napríklad okná, ak sa nepreukáže neplnenie zmluvných podmienok, najmä mandátových vlastností, na ktoré bolo vydané vyhlásenie o parametroch.Všeobecne sa odporúča v prípade nejasnosti s formou reklamácie obrátiť sa na spotrebiteľské centrá uvedené na zozname na stránke Ministerstva hospodárstva.

  http://www.mhsr.sk/kontakty-na-spotrebitelske-zdruzenia/144293s

  Podľa odozvy našich zákazníkov, niektoré tieto štátom dotované centrá obecne radia zmierlivý postup voči predajcovi alebo výrobcovi.

  Ak ste uplatnili reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe  odborného posúdenia. Náležitosti odborného posúdenia určuje zákon o ochrane spotrebiteľa (§18). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný Vám poskytnúť kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (v prípade zabudovaných výrobkov samozrejme výrobok nemožno zaslať, ale takéto posúdenie si objednať). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe (objednané posúdenie), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

  Odborné posúdenia robia odborné organizácie a znalci. V prípade záujmu naša spoločnosť vie pre svojich zákazníkov znalecké posúdenie sprostredkovať. Avšak je nutné počítať s viac nákladmi. Podľa našich skúseností súd pripustil svedectvo aj nie znalca zapísaného v registri s úspešným výsledkom pre nášho zákazníka. (Znalci zvyčajne nedisponujú takým meracím zariadením ako naša spoločnosť.)

  Zákon ukladá predávajúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Vám potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Odporúča sa nasledovný obsah zmluvy ZoD vzor

  a montáži montazna zmluvabianco

  vzor preberacieho protokolu preberací protokol

  vzor reklamačného poriadku Reklamačný-poriadok