,

OKNO NIE JE SÚČASŤ STAVBY

OKNO NIE JE SÚČASŤ STAVBY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH

Opätovne sa pri svojej poradenskej činnosti stretávame so spotrebiteľmi, ktorí si zakúpili a dali namontovať okná a dvere bez uzavretia kúpno – predajnej zmluvy! Na zaplatenie nemalej finančnej čiastky im stačila len cenová ponuka, ktorá sa nie vždy zhodovala so zabudovanými výrobkami! Pri tejto príležitosti si dovoľujeme pripomenúť rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z roku 2010, ktorý potvrdil rozhodnutie odvolacieho súdu, keď prvostupňový súd najskôr uznal žalobu spotrebiteľa a priznal mu náhradu za vadné okná po ústnej a neskôr písomnej reklamácii uplatnenej po 6 mesiacoch od odovzdania diela. Spotrebiteľ a jeho právny zástupca (dokonca aj prvostupňový súd) sa domnievali, že keď ide o stavebný výrobok, vzťahuje sa naň 3 ročná záručna doba. Najvyšší súd SR v dovolacom konaní dal za pravdu žalovanému podniku a uznal za záväznú vtedy 6 -mesačnú záručnú dobu (dnes 24 mesiacov). Nepomohlo ani to, že okná boli pred podaním písomnej výpovede zmluvy ústne reklamované a opravované. Opravár o tejto skutočnosti nevydal žiadne potvrdenie. Nepomohol ani znalecký posudok v prospech žalujúceho spotrebiteľa. Odvolací aj dovolací súd zaujímalo výlučne dodržanie lehoty podania reklamácie.

 

POUČENIE: Okná a dvere kupovať výlučne na základe zmluvy, kde okrem obligatórnych ustanovení by mali byť určené parametre výrobku a záručná doba. Inak, podobne ako uvedenému žalovateľovi zostane namontovaný vadný výrobok a navyše bude mať náklady za prehraté súdne konanie, posudok a advokáta!

 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Článkom 4 ods. 1 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa ukladá výrobcom stavebných výrobkov pri ich uvedení na trh povinnosť vypracovať vyhlásenie o parametroch, a to pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo ktoré sú v súlade s európskym technickým posúdením, ktoré sa pre ne vypracovalo. Kópia uvedeného vyhlásenia by sa mala poskytnúť buď v papierovej forme, alebo elektronicky. O spôsobe uvádzania vyhlásenia o parametroch na internetovej stránke pojednáva DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013.

Hospodárske subjekty môžu na základe výnimky z článku 7 ods. 1 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sprístupniť vyhlásenie o parametroch uvedené v článku 4 ods. 1 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 na internetovej stránke za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

  1. a) zabezpečia, aby sa obsah vyhlásenia o parametroch po jeho sprístupnení na internetovej stránke nemenil;
  1. b) zabezpečia, aby internetová stránka, na ktorej sa vyhlásenia o parametroch vypracované pre stavebné výrobky sprístupnia, bola monitorovaná a udržiavaná tak, aby príjemcovia stavebných výrobkov mali túto internetovú stránku a dané vyhlásenia o parametroch nepretržite k dispozícii;
  1. c) zabezpečia bezplatný prístup k vyhláseniu o parametroch pre príjemcov stavebných výrobkov počas desiatich rokov od uvedenia stavebného výrobku na trh alebo počas iného takéhoto obdobia, ktoré sa môže uplatňovať na základe článku 11 ods. 2 druhého pododseku Nariadenia (EÚ) č. 305/2011;
  1. d) poskytnú príjemcom stavebných výrobkov pokyny, ako získať prístup na internetovú stránku a k vyhláseniam o parametroch vypracovaným pre takéto výrobky, ktoré sú prístupné na uvedenej internetovej stránke.

Výrobcovia zabezpečia, aby bolo ku každému výrobku alebo výrobnej dávke toho istého výrobku, ktoré uvádzajú na trh, priradené dané vyhlásenie o parametroch, a to prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu daného typu výrobku.

Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4 a 6 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 v znení Nariadenia (EÚ) č. 574/2014 vypracoval vyhlásenie o parametroch.

Ak výrobca vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6 nevypracoval, označenie CE sa nesmie pripojiť. Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v  uvedenom nariadení a iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.

Označenie CE sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripevnený. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, toto označenie sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu.

Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4 a 6 Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 v znení Nariadenia (EÚ) č. 574/2014 vypracoval vyhlásenie o parametroch.

Ak výrobca vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6 nevypracoval, označenie CE sa nesmie pripojiť. Ak výrobcovia pripoja alebo nechajú pripojiť označenie CE, naznačujú tým, že preberajú zodpovednosť za zhodu stavebného výrobku s deklarovanými parametrami, ako aj za zhodu so všetkými uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v uvedenom nariadení a iných relevantných harmonizačných právnych predpisoch Únie, v ktorých sa ustanovuje pripojenie tohto označenia.

Označenie CE sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripevnený. Ak to povaha výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, toto označenie sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu 2.

 1. Výber otvorových výplní stavieb

Pri výbere okien a dverí (otvorových výplní stavieb) sa odporúča, aby obstarávateľ posúdil, či  v príslušnej projektovej dokumentácii, ktorá je základnou časťou opisu predmetu zákazky, sú alebo nie sú zdokumentované nasledovné technické  špecifikácie, ktoré sa odporúčajú, resp. aby pri zadávaní spracovania projektovej dokumentácie s ohľadom na potreby stavby v súlade s normami  požadoval ich určenie:

1. rozmery okien alebo dverí;
2 podstatné vlastnosti pre jednotlivý alebo maximálny rozmer (plochu) okna:
2.1 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom  – skúšobný tlak:              trieda (1 až Exxx)
2.2 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom   – odchýlka rámu:            trieda (A, B, C)
2.3 Vodotesnosť– nechránené   trieda (1 A až E xxx)
2.4 Vodotesnosť– chránené     trieda    (1B až 7B)
2.5 Akustické vlastnosti     číselne
2.6 Súčiniteľ prechodu tepla (pre jednotlivý rozmer alebo plochu ≤ 2,3 m²; plochu > 2,3 m²) číselne
2.7 Radiačné vlastnosti – solárny faktor číselne
2.8 Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť: číselne
2.9 Prievzdušnosť: trieda (1 až 4)

Normy, podľa ktorých majú výrobcovia otvorových výplní stavieb posudzovať a overovať parametre svojich výrobkov:

EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere

STN EN 14351-2:2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorné dvere

STN EN 13659:2015 Okenice a vonkajšie žalúzie. Požiadavky na bezpečnosť

EN 16034:2014 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváravé okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu

EN 13241:2003+A2:2016 Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti

EN 16034:2014 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváravé okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu

STN EN 16361+A1:2017 Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané

Výrobcovia závesných stien si zamieňajú hodnotenie závesných stien s hodnotením okien.

Harmonzovaná norma, podľa ktorej sa hodnotia závesné steny je STN EN 13830+A1  „Závesné steny. Norma na výrobky“. Podstatné (predtým mandátové) vlastnosti podľa tejto harmonizovanej normy sú:

 1. reakcia komponentov na oheň: A1 až F
 2. požiarna odolnosť: trieda (E) Celistvosť; (EI) Integrita a izolácia; (EW) Integrita a žiarenie
 3. šírenie požiaru: EN 13501+A1, EN 1364-4
 4. vodotesnosť: skúšobný tlak v Pa, technické triedy (5 tried R4 až RE)
 5. odolnosť vlastnej tiaži: deklarovaná hodnota v kN/m2
 6. odolnosť proti zaťaženiu vetrom: deklarovaná hodnota v kN/m2
 7. odolnosť proti zaťaženiu snehom (len pre prvky zaťažené snehom): deklarovaná hodnota v kN/m2
 8. odolnosť nárazu /bezpečné rozbitie, z interiéru 6 tried (I0 až I5)
 9. odolnosť nárazu /bezpečné rozbitie, z exteriéru 6 tried (E0 až E5)
 10. odolnosť voči horizontálnemu zaťaženiu na úrovni parapetu: deklarovaná hodnota v kN/m
 11. seizmická odolnosť, funkčnosť: deklarovaná hodnota v °
 12. seizmická odolnosť, bezpečnosť pri použití: deklarovaná hodnota v °
 13. odolnosť voči tepelnému šoku: deklarovaný typ skla
 14. vzduchová nepriezvučnosť Rw (C; Ctr) deklarovaná hodnota v dB
 15. bočný prenos zvuku Dnfw deklarovaná hodnota v dB
 16. súčiniteľ prechodu tepla, Ucw deklarovaná hodnota v W/(m2.K)
 17. prievzdušnosť, skúšobný tlak v Pa, technické triedy (5 tried A1 až AE)
 18. difúzia vodnej pary, deklarácia typu difúznej prekážky
 19. radiačné vlastnosti, celková priepustnosť slnečnej energie (solárny faktor), deklarovaná hodnota
 20. svetelná priepustnosť, deklarovaná hodnota
 21. trvanlivosť, trvanlivosť vodotesnosti: deklarovaná hodnota
 22. trvanlivosť prechodu tepla: deklarovaná hodnota
 23. trvanlivosť prievzdušnosti: deklarovaná hodnota

Harmonizovaná norma STN EN 13830+A1  nemá národnú prílohu, ako napr. norma na okná (STN EN 14351-1+A2), kde by boli určené aspoň orientačne triedy pre jednotlivé charakteristiky závesných stien. Záväzná tepelno-technická norma STN 73 0540-2+Z1+Z2 od roku 2019 obsahuje požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla závesných stien podľa pomernej plochy transparentných výplní. Na splnenie požiadaviek na súčiniteľ prechodu tepla po roku 2015 sa predpokladá použitie izolačných skiel s Ug≤ 0,6 W/(m2.K).

V prípade nejasností poskytneme výrobcom alebo obstarávateľom telefonické alebo elektronické konzultácie.