Aj Vám sa ťažko zatvárajú okná?

Nejeden nový majiteľ nového bytu sa stretne s ťažkým zatváraním ale aj otváraním okien. V návodoch na obsluhu okien o vlastnosti ako je otváracia a zatváracia sila alebo maximálny krútiaci moment nenájdete zmienku, tobôž o maximálnych silách alebo krútiacom momente sily. To, že tesnosť uzatvorenia krídla okna ovplyvňuje jeho podstatné vlastnosti ako je prievzdušnosť a vodotesnosť, je aj experimentálne overené. Samozrejmým by malo byť po montáži odskúšanie zatvárania a otvárania krídla okna alebo dverí. Osobitne je to dôležité u bytov určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Z tabuľky je zrejmé, že normy na nich pamätajú! Pamätajú na nich aj výrobcovia okien a dverí? Nie vždy! V praxi sa stretávame so skutočnosťou, že ani pri nadľudskom vynaložení fyzickej sily nie a nie dostať kľučku do správnej zvislej polohy. Nastavenie kovania musí byť také, aby neboli prekročené normové požiadavky (tabuľka). V snahe eliminovať zvýšenú prievzdušnosť alebo aj zatekanie, je snahou výrobcu alebo jeho zástupcu zvyšovať prítlak a tým aj schopnosť riadneho otvorenia krídla okna alebo dverí.

obr.1: Skúška zatvárania sklopného krídla okna

obr. 2: Skúška krútiaceho momentu sily zatvárania krídla okna

Požiadavky na zatváracie (otváracie) sily a krútiaci moment sily: